Doelstelling

De nulmeting vertelt ons wat we kunnen verwachten en daarmee kunnen de doelen concreet worden geformuleerd. Bij AvL zijn deze doelen concreet gemaakt in termen van investering, rendement én allemaal vertaald naar CO2 equivalent. Voor het project rondom het optimaliseren van de luchtbehandeling moet dit zichzelf binnen één jaar terugverdienen. Voor de renovatie van het ketelhuis naar een ‘all-electric’ energievoorziening zal deze terugverdientijd langer zijn, maar hier hangt een hoger gelegen doel achter gericht op de toekomst van de gasvoorziening en natuurlijk het natuurlijke moment waarop installaties vervangen moeten worden. Bij Altrecht zijn de erkende maatregelen opgenomen in de doelstellingen waarbij een terugverdientijd van 5 jaar geldt. Bij het LUMC groeit het inzicht bij het OK green team in (on)mogelijkheden. Het blijkt financieel ineffectief en risicovol om in de verouderde techniek van de huidige OK’s aanpassingen te doen. Daarom wordt nu ingezet op concretisering van duurzaamheid in de nieuw te bouwen OK’s.

Volg en bewaak

Deze stap behelst het in kaart brengen én borgen van de resultaten. Dit met als doel om grip en controle te krijgen over het proces. Op operationeel niveau door actief de KPI’s voor energie, milieu en kosten te bewaken en strategisch om verantwoording te kunnen afleggen naar de organisatie. Bij AvL heeft het project rondom de optimalisatie van de luchtbehandeling geleid tot een kosten reductie van 40% op dat proces én een CO2 besparing van maar liefst 90%!

Nulmeting

Nulmeting verteld waar de organisatie nu staat en welke maatregelen genomen kunnen worden om tot een verbeterde situatie te komen. Dit kan organisatiebreed in kaart worden gebracht óf gericht zijn op specifieke organisatiedelen of installaties. Bij AvL is dit in kaart gebracht voor de gehele warmte en koude voorziening en de luchtbehandeling voor kantoorruimtes. Het resultaat is een inventarisatie op basis waarvan beslissingen kunnen worden genomen voor de volgende stap.

Uitvoering

Het succes valt of staat bij de uitvoering. Bij Altrecht zagen we dat de uitvoering van maatregelen en het MJOP bij de regievoerders is neergelegd, maar traag op gang kwam. Bij AvL daarentegen is de uitvoering van de regeltechnische optimalisaties bij de direct verantwoordelijke gebleven en konden de maatregelen met korte lijnen worden uitgevoerd. Afhankelijk van de omvang van de organisatie en de scope van de projecten dienen de juiste stakeholders te worden betrokken en in praktijk vaak een kernteam te worden geformuleerd.

Routekaart

De routekaart is een uiteenzetting van de uitvoering van projecten in termen van tijd, kosten en opbrengsten. De scope wordt feitelijk al bepaald door de doelstellingen, maar het is in alle gevallen een plan waar de projecten in zijn opgenomen en uitgezet in de tijd. In het verlengde van het commitment afgegeven door het bestuurd dient er voor de routekaart projecten budget te komen. Bij Altrecht is een deel van de projecten om die reden opgenomen in het (D)MJOP (Duurzaam Meer Jaren Onderhoud Plan).

Draagvlak

Eerste vereiste bij het organiseren van structurele besparingen is het hebben van draagvlak. Bij het AvL is dit bottom up geregeld en met is met de juiste argumenten, op het juiste moment het bestuur overtuigd duurzaamheid mee te nemen in haar kaderstelling. Bij Altrecht is het draagvlak geïnitieerd met een ondertekening van een ‘Green deal’. Belangrijk is dat de top van de organisatie het ondersteund zodat er ruimte komt om plannen (met investeringen) ook door te kunnen voeren. Zeker bij grotere organisaties is van belang om ook de juiste stakeholders uit het middenmanagement mee te krijgen. Zij zullen immers de kartrekkers zijn van de projecten die moeten worden uitgevoerd. Bij het LUMC is eveneens bottom up de stip op de horizon naar een energie neutrale OK gelegd vanuit het green team van de OK, gecoördineerd door een anesthesist. Het enthousiasme en de vasthoudendheid van dit team levert vooruitgang. Terwijl ze, met schaars beschikbare tijd, zoeken naar en overleggen met de technische experts in het LUMC (bouwzaken, Facilitair Bedrijf, maar ook externen), moeten ze zich mede waarmaken onder collega medische specialisten, om serieus genomen te worden. Ze houden de stappen klein, zorgen voor resultaat en maken de winst goed zichtbaar (zowel financieel als m.b.t. milieu). Dat maakt dat het OK green team inmiddels als serieuze gesprekspartners wordt gezien. Het succes zit hem mede in de koppeling tussen medisch specialisten en technische experts. Juist de medisch specialisten zien in hun dagelijkse praktijk wat stoort of waar iets anders wenselijk is. En in overleg met het facilitair bedrijf zijn dan gericht oplossingen te vinden.